WETTELIJKE VERMELDINGEN VAN DE WEBSITE VAN DE 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A-DERMA 

 

Uitgever  
PIERRE FABRE BENELUX Naamloze Vennootschap
Met maatschappelijke zetel op het adres Henri-Joseph Genessestraat 1, 1070 Anderlecht, Brussel, België 
HR BE 0413.113.397
Intracommunautaire btw:
Telefoon: +32 (0) 2 556 49 60
E-mail: A-Derma.Belgium@pierre-fabre.com

Publicatiedirecteur  PIERRE FABRE DERMO-COSMETICS 

 

Ontwikkelaar
SMILE 
Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 814 314,88 euro 
20 Rue des Jardins
92600 Asnières sur seine 
HR Nanterre 378 615 363 

 

Host 
PLATFORM.SH  Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 510 747,00 euro 
131 Boulevard de Sébastopol 
75002 Parijs 
HR Parijs B 521 496 059
Telefoon: +33 (0) 1 40 09 30 00
E-mail: customercare@platform.sh

 

Credit 
Ontwerp, creatie: WIDE Ontwerp, redactionele inhoud, foto's/video's: PIERRE FABRE DERMO-COSMETICS 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE VAN LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A-DERMA 

 

ARTIKEL 1 - DOEL VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna " AGV " genoemd) hebben tot doel de gebruiksvoorwaarden en de toegang tot de Website van LABORATOIRES A-DERMA (hierna "LABORATOIRES A-DERMA ") een merk van PIERRE FABRE BENELUX N.V. (hierna " PFB ") vast te leggen, die de gebruikers (hierna " Gebruikers ") aanvaarden door het loutere feit dat zij deze Website raadplegen.

 
Indien Gebruikers deze niet accepteren, zal LABORATOIRES A-DERMA hen verzoeken de Website te verlaten. 

De AGV zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Het gebruik en de raadpleging van de Website is beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. 

In het algemeen is het de Gebruiker verboden de Website geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden (auteursrecht) of in strijd met deze AGV. 

Door de Website te raadplegen, stemt de Gebruiker in met de Algemene Voorwaarden zoals deze weergegeven worden op het moment van raadpleging. 

De AGV zijn inroepbaar tegen iedere Gebruiker die verbinding maakt met de Website. 
 
ARTIKEL 2 - BESCHRIJVING VAN DE WEBSITE 
De Website is alleen online toegankelijk op het volgende adres:

https://www.aderma.fr/fr-fr en alleen voor Gebruikers die woonachtig of gevestigd zijn in de Benelux

De Website werd gecreëerd om u informatie te verschaffen over LABORATOIRES A-DERMA (productfiches, adviesfiches, wedstrijden, nieuwsbrieven, enz.) alsook een volledige presentatie van de verschillende verzorgingslijnen van LABORATOIRES A-DERMA. In het bijzonder publiceert de Website niet-contractuele informatie over LABORATOIRES A-DERMA, met de constante bedoeling om al haar producten te beschrijven, maar zonder de bedoeling om een rechtstreeks aanbod te doen om een product of dienst te kopen (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) (hierna " Diensten " genoemd). 

Indien u jonger bent dan zestien (16) jaar, verklaart u dat u van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers toestemming gekregen heeft om uw persoonsgegevens aan LABORATOIRES A-DERMA mee te delen om toegang te krijgen tot de Website en om door LABORATOIRES A-DERMA verstuurde mededelingen te ontvangen. 

De Website wordt volledig gefinancierd door PFB. De Website vormt geen contractuele aanbieding en bevat geen enkele vorm van reclame.

Voor zover de actualisering van de Website uitgevoerd wordt rekening houdend met alle activiteiten, kan het gebeuren dat bepaalde nieuwe informatie, Diensten of aankondigingen niet meer geldig zijn op het ogenblik van hun verspreiding of dat ze gewoon verouderd zijn. LABORATOIRES A-DERMA kan niet garanderen dat alle op de Website gepubliceerde informatie en diensten volledig up-to-date zijn, hoewel zij alles in het werk zal stellen om dit wel te doen. 

LABORATOIRES A-DERMA staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie en diensten op de Website. LABORATOIRES A-DERMA zal de nodige correcties aanbrengen. De aangeboden informatie en diensten kunnen bijgewerkt zijn tussen het tijdstip waarop de Gebruikers ze bekeken en het tijdstip waarop de Gebruikers er kennis van nemen. LABORATOIRES A-DERMA garandeert op geen enkele wijze dat deze informatie en deze Diensten accuraat, volledig en up-to-date zijn. 

Het gebruik van de Website geschiedt onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker. LABORATOIRES A-DERMA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor resultaten verkregen door het gebruik van de Website. 

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is elke nieuwe functie die een of meer bestaande Diensten verbetert of uitbreidt, of elke nieuwe dienst die door LABORATOIRES A-DERMA gelanceerd wordt, onderworpen aan de AGV. 
Gebruikers stemmen ermee in dat de Dienst aan hen verstrekt wordt " as is ". De gebruikers verbinden zich ertoe de Website te gebruiken in overeenstemming met de in de AGV beschreven doeleinden, de doeleinden van de Website niet te verleggen en niet te trachten de gebruikers naar een andere dienst om te leiden. 

ARTIKEL 3- TOEGANG TOT DE WEBSITE 
3.1. Om toegang te krijgen tot de Website, moet de Gebruiker over de nodige hardware- en softwarevaardigheden beschikken om het Internet te gebruiken. Om toegang te krijgen tot de Website via een computer, tablet, mobiele telefoon (hierna de " apparatuur "), moet de Gebruiker beschikken over een geschikte breedband internettoegang, een telefoonabonnement dat internettoegang mogelijk maakt vanaf een compatibele computer/tablet/mobiele telefoon, zoals: smartphone (IOS, Android), wap, wifi en/of 3G/ 4 G-verbinding. 

De Gebruiker erkent dat de voorwaarden van het contract met zijn internet-/mobiele telefoonoperator van toepassing blijven wanneer hij de Website gebruikt. De Gebruiker draagt als enige alle kosten die door de operator gevorderd kunnen worden in verband met de toegang tot de internetverbindingsdiensten, wifi, wap en/of 3G/ 4G, voor het gebruik van de Website. 
De Gebruiker zal zich bij het gebruik van de Website onthouden van het belemmeren of verstoren van de goede werking van de Website, servers, netwerken en/of het wijzigen, aanpassen, hacken van de Website en/of het wijzigen van een applicatie of website van derden op een zodanige wijze dat er verwarring ontstaat over het verband met de Website. 

De Gebruiker is zich bewust van de beperkingen en restricties van het Internet en de telecommunicatienetwerken en verbindt zich er derhalve toe: 
- zijn Apparatuur te beschermen tegen elke vorm van virus, poging tot inbraak, ongeoorloofde toegang en/of gebruik door derden; 
- te zorgen voor de voorwaarden van installatie, werking en onderhoud van zijn Apparatuur die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Website. 

3. 2. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS 
Door gebruik te maken van de Website, is het Gebruikers verboden om: 
- de Website en de Diensten te gebruiken om aan politiek, propaganda of proselitisme te doen; 
- de Website van het beoogde doel af te leiden; 
- illegale activiteiten uit te voeren, waaronder inbreuk op de houders van rechten op teksten, foto's, afbeeldingen, teksten, video's, enz.; 
- te adverteren of andere Gebruikers te verleiden om een andere dienst, al dan niet van een concurrent, te gebruiken; 
- De werking van de Website op welke manier dan ook te ondermijnen; 
- de intellectuele eigendomswetten te schenden; 
- De toepasselijke wet- en regelgeving te overtreden. 

Het is de gebruikers verboden: 
- Inhoud die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, lasterlijk, vulgair, obsceen, inbreukmakend op andermans privacy, haatdragend, racistisch of anderszins verwerpelijk is te downloaden, verzenden, e-mailen of anderszins over te maken; 
- Inhoud die in strijd is met de geldende wetgeving in het land waar de website geraadpleegd wordt, met name met betrekking tot intellectuele eigendom, te raadplegen, weer te geven, te downloaden of over te maken; 
- Te proberen andere Gebruikers te misleiden door zich uit te geven voor de naam of bedrijfsnaam van anderen en in het bijzonder door zich uit te geven voor een werknemer of filiaal van PFB en LABORATOIRES A-DERMA, een moderator, een gids of een host; 
- Inhoud die computervirussen of andere code, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken, waarbij deze opsomming niet limitatief is, te downloaden, weer te geven, te e-mailen of anderszins over te maken; 
- Inhoud die inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, intellectueel eigendomsrecht of ander eigendomsrecht (hierna gezamenlijk aangeduid als " de rechten ") dat aan anderen toebehoort te downloaden, weer te geven, te e-mailen of anderszins over te maken; 
- De normale dialoogstroom te verstoren, het scrollen van het scherm te versnellen zodat de gebruikers hun dialoog niet kunnen volgen en typen, of enige andere soortgelijke verstorende actie te ondernemen die het vermogen van de gebruikers om in real time te communiceren, belemmert; 
- De Dienst, servers, netwerken verbonden met de Dienst te verstoren of te weigeren te voldoen aan vereisten, procedures, algemene regels of voorschriften die van toepassing zijn op netwerken verbonden met de Dienst; 
- Een andere Gebruiker of meerdere andere Gebruikers op enigerlei wijze lastig te vallen; 
- Persoonsgegevens, identificatiegegevens, met betrekking tot andere Gebruikers te verzamelen en op te slaan. 

LABORATOIRES A-DERMA of door LABORATOIRES A-DERMA aangewezen personen of entiteiten hebben het recht om inhoud die in strijd is met de voorwaarden van deze overeenkomst en/of de toepasselijke regelgeving en/of die anderszins verwerpelijk is, te verwijderen of te wissen. 
Gebruikers erkennen ook dat zij hun gezond verstand moeten gebruiken en alle risico's moeten dragen die verbonden zijn aan hun gebruik van de Dienst en de Website. 

ARTIKEL 4 - INFORMATIE OP DE WEBSITE 
4.1. Informatie over producten en diensten 
Behoudens andersluidende bepaling vormen de op de Website voorgestelde producten en diensten een algemene voorstelling van de productenlijn van LABORATOIRES A-DERMA. Deze informatie wordt louter ter informatie verstrekt en is niet contractueel bindend. 

4.2. Gebruik van het op de Website verstrekte advies 
Op de Website wordt informatie ter beschikking gesteld van de Gebruikers. Deze bepaling houdt geen overdracht in van eigendomsrechten die aan de informatie verbonden zijn. Aan de gebruikers wordt slechts een licentie verleend om deze informatie te raadplegen en te gebruiken op niet-exclusieve basis en voor hun privégebruik. In dit verband is het de Gebruikers verboden de informatie geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te reproduceren, op welke wijze en met welk medium dan ook, bestaand of toekomstig, de informatie te vertalen in een ander taalgebruik of een andere taal, de informatie aan te passen. 

LABORATOIRES A-DERMA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte gevolgen en/of schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van gebrekkige of illegaal gekopieerde informatie. Bovendien neemt LABORATOIRES A-DERMA geen resultaatsverbintenis op zich, maar een middelenverbintenis met betrekking tot de informatie en het advies die aan de Gebruikers verstrekt worden. 
Ten slotte geeft LABORATOIRES A-DERMA geen enkele expliciete of impliciete garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze informatie en dit advies. Deze worden slechts als leidraad gegeven. 
Voor nadere inlichtingen en/of bij twijfel kunt u schrijven naar het volgende adres: 
Per e-mail: A-Derma.Belgium@pierre-fabre.com  Per post: PIERRE FABRE BENELUX NV, Henri-Joseph Genessestraat 1, 1070 Anderlecht, Brussel, België 
 
ARTIKEL 5 - PUBLICATIE VAN GEBRUIKERSBEOORDELINGEN EN RECENSIES ONLINE 
De Site biedt Gebruikers de mogelijkheid om, nadat zij zich hebben geïdentificeerd, gebruik te maken van de online beoordelings- en recensiedienst om beoordelingen of recensies (hierna te noemen " Beoordelingen/Recensies ") te publiceren over producten van LABORATOIRES A-DERMA. Werknemers van LABORATOIRES A-DERMA/ PFB of van een van haar dochterondernemingen zijn niet gerechtigd om Beoordelingen/Recensies op de Website in te dienen. 
 
Elke Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn of haar Beoordeling/Recensie. LABORATOIRES A-DERMA kan tegenover geen enkele persoon aansprakelijk gesteld worden voor de Beoordelingen/Recensies die door een gebruiker achtergelaten worden. 
 
5.1. Voorwaarden voor de indiening van Beoordelingen/Recensies 
Door een Beoordeling of een Recensie op de Website te plaatsen, verklaren en garanderen Gebruikers: 
- dat hun Beoordeling(en)/Recensie(s) in overeenstemming is/zijn met de AGV en de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen respecteert/respecteren; 
- dat zij de auteurs zijn van de Beoordeling(en)/Recensie(s), dat zij zich niet voordoen als een andere persoon, en dat zij geen vals e-mailadres gebruiken of misleiden over de oorsprong van hun Beoordeling(en)/Revisie(s); 
- dat hun Beoordeling(en)/Recensie(s) hun originele werk(en) is/zijn en geen inbreuk maakt/maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden; 
- dat alle gepubliceerde inhoud juist en nauwkeurig is. 
 
De Gebruikers verklaren en garanderen voorts dat zij geen inhoud zullen indienen:
- waarmee zij geïdentificeerd kunnen worden (Gebruikers mogen niet hun volledige naam gebruiken, maar alleen hun voornaam of een "pseudoniem"); 
- met informatie (inclusief prijzen) over concurrenten van LABORATOIRES A-DERMA of hun producten (met name andere fabrikanten en/of distributeurs en/of leveranciers van cosmetische producten en in verband met schoonheid/gezondheid van het haar); 
- die geen verband houden met de beoordeling van de producten van LABORATOIRES A-DERMA die op de Website aangeboden worden; 
- waarvoor zij enige vorm van vergoeding van een derde partij ontvangen; 
- die beschouwd kunnen worden als reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van aansporing; 
- die verwijzingen naar andere websites, URL's, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers bevat; 
- die een computervirus, of een ander potentieel verstorend of schadelijk computerprogramma of -bestand, of instructies voor het maken van een dergelijk virus, programma of bestand bevat. 
- die lasterlijk, bedreigend, kwetsend, beledigend, kwaadwillig, aanzettend tot geweld of haat, vulgair, onfatsoenlijk, inbreukmakend op de privacy of publiciteitsrechten of anderszins ongepast is; 
- die het verkrijgen of verstrekken van een diagnose of advies over medische, psychologische, juridische, financiële enz. problemen zou inhouden. 
 
5.2. Controle, publicatie en wijziging van Beoordelingen en Recensies 

  • Controlekenmerken 
  • Vóór enige publicatie door LABORATOIRES A-DERMA. 
  • binnen een termijn van maximaal twee (2) maanden na indiening door de Gebruiker. 
  • Weigering tot publicatie 

LABORATOIRES A-DERMA behoudt zich het recht voor om te weigeren Beoordelingen/Recensies te publiceren die naar eigen goeddunken in strijd zijn met de voorwaarden van artikel I. 

 
Bovendien behoudt LABORATOIRES A-DERMA zich het recht voor om niet tot publicatie over te gaan: 
- van gedupliceerde inhoud; 
- van recensies geschreven in een andere taal dan die van de Website; 
- van alle onbegrijpelijke inhoud (inclusief inhoud met willekeurige tekens en woordenreeksen). 
 
- van gepubliceerde Beoordelingen/Recensies 
 
De Beoordelingen/Recensies die na moderatie gepubliceerd worden, blijven gedurende drie (3) jaar zichtbaar op de Website. Na afloop van deze periode worden de Beoordelingen/Recensies door LABORATOIRES A-DERMA gedurende een periode van drie (3) jaar bewaard. 
De Beoordelingen/Recensies kunnen niet gewijzigd worden zodra ze door de gebruiker zijn ingediend. 
 
5.3. Intellectuele eigendom 
Voor elke Beoordeling/Recensie die Gebruikers indienen op de Website, verlenen Gebruikers hierbij aan PFB en haar filialen en LABORATOIRES A-DERMA een royalty-vrije, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor een periode van drie (3) jaar vanaf de publicatie van de Beoordeling/Recensie, om de Beoordeling/Recensie te reproduceren, te vertegenwoordigen, te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, afgeleide werken ervan te maken, in andere werken te integreren, te verspreiden (geheel of gedeeltelijk), en op enige andere wijze te exploiteren en/of deze inhoud in enig ander medium, media of technologie op te nemen. 
Gebruikers erkennen hierbij dat PFB en haar filialen en LABORATOIRES A-DERMA met name hun Beoordelingen/Recensies mogen vertalen en publiceren op haar huidige en toekomstige sociale netwerkpagina's (zonder dat deze lijst uitputtend is: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, enz.) en op elke buitenlandse versie van haar Website en in het bijzonder de websites van haar partners/distributeurs. 
Gebruikers worden er hierbij op gewezen dat hun naam (of pseudoniem zoals hierboven aanbevolen) gebruikt kan worden in de publicatie van hun Beoordeling(en)/Recensie(s). Gebruikers stemmen er hierbij mee in dat hun Beoordeling(en)/Recensie(s) gebruikt mogen worden in combinatie met het merk LABORATOIRES A-DERMA en de bijbehorende logo's van het merk LABORATOIRES A-DERMA, en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze paragraaf. 
 
5.4. Contact 
Voor vragen of opmerkingen over de producten van LABORATOIRES A-DERMA of het gebruik ervan, kunnen gebruikers contact opnemen met LABORATOIRES A-DERMA op het volgende adres:  A-Derma.Belgium@pierre-fabre.com LABORATOIRES A-DERMA behoudt zich het recht voor om uw recensie kenbaar te maken aan haar consumentendienst indien zij dit wenselijk acht. 
 
ARTIKEL 6 - GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID 
6.1 VERANTWOORDELIJKHEID 

Het gebruik van de Website geschiedt onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de Gebruikers. De gebruikers verbinden zich ertoe de Website te gebruiken in overeenstemming met het doel ervan. 
LABORATOIRES A-DERMA garandeert de Gebruikers het ongestoord genot van de Website en garandeert in het bijzonder dat de Website geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde en dat de Website origineel is. LABORATOIRES A-DERMA garandeert dat de Website in overeenstemming is met de huidige Belgische wettelijke bepalingen en de industrienormen die van toepassing zijn op websites. 

De gebruikers verbinden zich ertoe geen virussen, bugs of bestanden van welke aard ook die de werking van de Website verstoren, vrijwillig of zelfs onvrijwillig in te voeren, in welk geval alleen zij de volledige verantwoordelijkheid op zich zouden nemen. 
In de geest van respect voor iedereen kan LABORATOIRES A-DERMA gerechtelijke stappen ondernemen tegen onfatsoenlijke Gebruikers. 
De gebruiker verklaart en garandeert dat hij volledig op de hoogte is van de kenmerken en beperkingen van het internet, en met name dat de overdracht van gegevens en informatie op het internet slechts relatief technisch betrouwbaar is, aangezien deze circuleert op heterogene netwerken met verschillende kenmerken en technische capaciteiten, die de toegang verstoren of op bepaalde momenten onmogelijk maken. 

LABORATOIRES A-DERMA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit de verbinding met de Website of het gebruik van de Website door een Gebruiker. 
LABORATOIRES A-DERMA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten, weglatingen, virussen of resultaten die verkregen kunnen worden door oneigenlijk gebruik van de Diensten, informatie en de Website. LABORATOIRES A-DERMA is slechts gebonden door een eenvoudige middelenverbintenis. 

LABORATOIRES A-DERMA, de bestuurders of werknemers van LABORATOIRES A-DERMA / PFB kunnen niet aansprakelijk gesteld woorden voor: 
- Welke schade dan ook die voortvloeit uit de verbinding met, de toegang tot of het gebruik van de Website; 
- Schade die direct of indirect voortvloeit uit het raadplegen van de Website of het gebruik van de daarop beschikbare Diensten; 
- Directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website, en in het bijzonder alle operationele, financiële of commerciële schade of verlies van de Website of van gegevens in een informatiesysteem, zelfs indien LABORATOIRES A-DERMA op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. 

LABORATOIRES A-DERMA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van informatie/Diensten of voor enige verslechtering in verband met deze Dienst. Informatie of diensten die door de Website verstrekt worden, mogen niet opgevat worden als een garantie van welke aard dan ook. 
Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen kan LABORATOIRES A-DERMA niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor verlies van winst, klanten, gegevens of immateriële activa die kunnen voortvloeien uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot het gebruik van de Website, en meer in het algemeen voor elke gebeurtenis die verband houdt met de Website en/of elke website van derden. 

6.2. WIJZIGING OF STOPZETTING VAN DE WEBSITE 
LABORATOIRES A-DERMA zal zich inspannen om de Website 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk te houden, maar is hiertoe niet verplicht. LABORATOIRES A-DERMA kan derhalve de toegang ertoe onderbreken, met name om redenen van onderhoud en modernisering. LABORATOIRES A-DERMA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het geheel van deze onderbrekingen en de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de Gebruiker of een derde partij. 
LABORATOIRES A-DERMA behoudt zich het recht voor om de Website te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden. De schrapping of wijziging van de Website rechtvaardigt op geen enkele wijze voor de Gebruikers een bepaalde tegenprestatie, noch de toewijzing van schadevergoeding. 

6.3. GARANTIES  Gebruikers erkennen uitdrukkelijk en stemmen ermee in dat: 
- hun gebruik van de Website en de Diensten op eigen risico is. De Dienst wordt aangeboden op basis van een Dienst " as is " en toegankelijk is naargelang de beschikbaarheid ervan. LABORATOIRES A-DERMA biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot de kwaliteit en de compatibiliteit van de Dienst voor een bepaald gebruik, en het niet schenden van de gebruiksregels van de Dienst door zijn Gebruikers (deze lijst is niet exhaustief). 

- LABORATOIRES A-DERMA garandeert niet dat de Website en/of Diensten aan hun verwachtingen zal/zullen voldoen; dat zij ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal/zullen zijn; dat de resultaten die door het gebruik van de diensten kunnen worden verkregen nauwkeurig en betrouwbaar zullen zijn; dat de kwaliteit van enige Diensten, informatie of ander materiaal dat door hen van de Dienst verkregen wordt aan hun verwachtingen zal voldoen; dat eventuele defecten in de gebruikte software gecorrigeerd zullen worden. 

- Al het materiaal dat gedownload of anderszins verkregen wordt door het gebruik van de Dienst, gebeurt op eigen risico. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor schade aan zijn computer of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dit materiaal. 

ARTIKEL 7 - INTELLECTUELE EIGENDOM  Tenzij hierin anders bepaald is, zijn alle op de Website vermelde elementen (waaronder met name teksten, gegevens, databanken, grafische voorstellingen, logo's, merken, namen, animaties, beelden, video's, geluiden, software en alle andere elementen) (hierna de " Elementen " genoemd) de exclusieve eigendom van PFB en LABORATOIRES A-DERMA en/of derden die haar een licentie hebben verleend, en zijn deze onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrecht en, meer in het algemeen, inzake intellectuele eigendom. 

Deze Elementen zijn beschermd door auteursrechten, copyrights, handelsmerken, octrooien, databankrechten, handelsgeheimen en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 
Alle rechten van reproductie, weergave en openbare mededeling zijn voorbehouden, met inbegrip van visuele, fotografische, iconografische en andere voorstellingen. Elke reproductie, kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van het geheel of een deel van de website, in welke vorm en met welk middel dan ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de publicatiedirecteur. 

De merken en logo's die op de Website gebruikt worden, zijn gedeponeerd; de reproductie ervan zou een inbreuk vormen en kan voor de bevoegde gerechtelijke autoriteiten vervolgd worden. Alle gebruiksrechten zijn voorbehouden. Behoudens de beperkende toepassing van wettelijke uitzonderingen, is elk gebruik, reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van de onderscheidingstekens of van de op de website gepresenteerde inhoud, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de publicatiedirecteur, verboden en vormt een burgerrechtelijk en strafrechtelijk delict van namaak. 

Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website te verkopen, kopiëren, verhuren, leasen, verhandelen, over te dragen, toe te wijzen of anderszins in sublicentie te geven, te wijzigen, aan te passen, geheel of gedeeltelijk samen te voegen in andere software, te vertalen, te decompileren, te disassembleren of software of afgeleide werken van de Website te maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Publicatiedirecteur.

LABORATOIRES A-DERMA verleent de Gebruiker een gratis, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke licentie, beperkt tot zijn/haar privégebruik, voor de toegang tot, het gebruik van en de weergave van de Website en de Elementen ervan. Dit recht wordt uitsluitend verleend voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik, en onder voorbehoud van het behoud van alle vermeldingen inzake reproductie en intellectuele eigendomsrechten. In dit verband is het de Gebruiker verboden de Elementen geheel of gedeeltelijk te kopiëren en/of te reproduceren, op welke wijze en met welk medium dan ook, bestaand of toekomstig, de Elementen te vertalen in een ander taalgebruik of een andere taal en de Elementen aan te passen. 

Elk ander gebruik van de Elementen is strikt verboden en vormt een inbreuk op de bepalingen van de Wet op de Intellectuele Eigendom. 

ARTIKEL 8 - PERSOONSGEGEVENS 

 

Voor meer informatie over het BELEID VOOR BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS op de Website nodigt LABORATOIRES A-DERMA de Gebruikers uit om de volgende kennisgevingen te raadplegen: https://www.aderma.fr/fr-fr/politique-de-confidentialite 


ARTIKEL 9 - HYPERLINKS  De Gebruiker wordt er hierbij op gewezen dat LABORATOIRES A-DERMA links kan aanbieden naar internetsites en/of toepassingen die al dan niet tot de Pierre Fabre Groep behoren. Deze websites en/of toepassingen staan los van de Website. 
LABORATOIRES A-DERMA bewerkt of controleert de bronnen en inhoud van deze websites of hun links naar andere websites en/of toepassingen niet. 
Links naar deze websites en/of toepassingen houden op geen enkele wijze een goedkeuring, validatie of bekrachtiging in door LABORATOIRES A-DERMA van de inhoud van deze websites en/of toepassingen en, a fortiori, van het gebruik dat ervan gemaakt kan worden. 
Bijgevolg kan LABORATOIRES A-DERMA niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, de producten, de diensten, de reclame, de cookies of andere elementen van deze websites, noch voor enige schade of verlies, bewezen of vermeend, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze informatie, diensten of gegevens die beschikbaar zijn op deze websites en/of toepassingen. 

Hyperlinks mogen op de Website alleen gecreëerd worden met de voorafgaande schriftelijke toestemming van LABORATOIRES A-DERMA. Alle verzoeken om machtiging moeten worden gericht aan het volgende contactadres:  A-Derma.Belgium@pierre-fabre.com


ARTIKEL 10 - COOKIEBELEID 
Voor meer informatie over het gebruik van Cookies op de Website nodigt LABORATOIRES A-DERMA de Gebruikers uit om de Cookie-tabel te raadplegen die toegankelijk is op het volgende adres:https://www.aderma.fr/fr-fr/politique-de-confidentialite 

 
 ARTIKEL 11 - NIETIGHEID EN PARTIËLE NIETIGHEID  Indien een van de bepalingen van de AGV nietig is ten gevolge van een wijziging in de wet- of regelgeving of een rechterlijke beslissing, laat dit de geldigheid en de eerbiediging van de overige bepalingen van de AGV onverlet. 
Het feit dat een van de Partijen geen gebruikmaakt van een van de bepalingen van de AGV houdt niet in dat zij afstand doet van het recht om op een later tijdstip wel van die bepaling gebruik te maken. 
 
ARTIKEL 12 - DIVERSE BEPALINGEN  Indien een bepaling van de AGV haar geldigheid zou verliezen of indien de AGV een leemte zou bevatten, zal de betrokken bepaling vervangen worden door de bepaling die qua juridische interpretatie het dichtst in de buurt komt. 
De gebruikers verklaren en erkennen dat zij de AGV hebben gelezen en dat het gebruik van de Website de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle AGV inhoudt. 
Voor elke vraag betreffende de AGV, of vraag of opmerking over de Website of hun Gebruikersaccount, kunnen de Gebruikers schrijven naar het volgende adres: A-Derma.Belgium@pierre-fabre.com
 
ARTIKEL 13 - WIJZIGING VAN DE AGV 
De AGV kunnen te allen tijde door LABORATOIRES A-DERMA gewijzigd worden. De gebruikers zullen van dergelijke wijzigingen in kennis gesteld worden. Elk gebruik van de Website na kennisgeving van een wijziging houdt aanvaarding van de AGV in. De toepasselijke AGV zijn dan die welke op de Website van kracht zijn op de datum van het gebruik ervan door een Gebruiker. Indien de Gebruiker het niet eens is met de wijzigingen van de AGV, verbindt hij zich ertoe de Website niet meer te bezoeken.
In geval van vertaling van de AGV is alleen de Franse versie geldig en van toepassing. 

ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN  De AGV is onderworpen aan het Belgisch recht. 
Elk geschil dat in verband met de AGV ontstaat, zal aan bemiddeling onderworpen worden, voorafgaand aan een gerechtelijke of arbitrale actie. Indien de bemiddeling mislukt, zal het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde Belgische rechter. 

Terug naar boven