A_DERMA

PRIVACYBELEID

Wij danken u voor uw bezoek aan onze Site. De bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers is een belangrijk aandachtspunt voor de Pierre Fabre Groep.
Onderhavig Privacybeleid licht toe welke gegevens verzameld worden wanneer u onze Website raadpleegt en gebruikt en op welke manier deze gegevens worden verwerkt.

Wij zijn wij?

Onderhavige Site (hierna de « Site » genoemd), wordt beheerd door (hierna « Pierre Fabre » of « Wij ») die verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonsgegevens die mogelijk worden verzameld op de Site voor de hieronder beschreven doeleinden.

Wij verzoeken u om onderhavige Privacyverklaring aandachtig door te nemen, zodat u weet onder welke voorwaarden uw persoonlijke gegevens verwerkt worden wanneer u onze Site bezoekt. Gelieve rekening te houden met het feit dat dit beleid op elk moment door Pierre Fabre kan worden bijgewerkt. De datum van de meest recente update zal steeds op deze pagina worden weergegeven. Wij verzoeken u daarom om de pagina regelmatig te raadplegen.

Informatie die wij over u verzamelen

Afhankelijk van de diensten die door onze Site worden aangeboden en waarvan u gebruik maakt, van uw keuzes en de configuratie van uw terminal (met name met betrekking tot cookies en andere trackers), zullen volgende persoonsgegevens (hierna « Persoonsgegevens » genoemd) die betrekking op u hebben door Pierre Fabre worden verzameld en verwerkt:

 • Wanneer u onze Site bezoekt, zal onze server automatisch bepaalde gegevens verzamelen die door uw browser of apparaat worden gegenereerd, zoals met name: de domeinnaam; het IP-adres; de datum, het tijdstip en de duur van uw bezoek; het browsertype, besturingssysteem en de bekeken pagina’s.

Verwerkingsdoeleinden van uw Persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waartoe onze diensten uw Persoonsgegevens verwerken en de redenen waarom de verwerking van deze gegevens zo belangrijk is voor ons.

Verwerkingsdoeleinden Redenen die het verwerken van uw Persoonsgegevens noodzakelijk maken voor onze diensten
U een betere service aanbieden: bijvoorbeeld om de dichtstbijzijnde winkels of verkooppunten te vinden Een betere service aanbieden aan onze klanten/potentiële klanten in overeenstemming met de legitieme belangen van Pierre Fabre
Klantenrelaties beheren en optimaliseren, inclusief het verbeteren van onze Site en van onze producten en diensten in het algemeen Beter in de behoeften van onze klanten/potentiële klanten voorzien in overeenstemming met de legitieme belangen van Pierre Fabre
Meer inzicht krijgen in uw voorkeuren door uw surfgedrag op onze Site te analyseren en u producten of diensten aanbieden die beter aansluiten op uw persoonlijke interesses – tenzij u hier bezwaar tegen aantekent, zoals aangegeven in de onderstaande paragrafen getiteld « Uw rechten » en « Cookies ». Beter in de behoeften van onze klanten/potentiële klanten voorzien in overeenstemming met de legitieme belangen van Pierre Fabre
Statistische analyses maken In overeenstemming met de legitieme belangen van Pierre Fabre als het verwerken noodzakelijk is voor het beheer van onze huidige activiteiten
De bevoegde autoriteiten op de hoogte brengen van elk mogelijk probleem dat verband houdt met het gebruik van onze producten Naleving van onze wettelijke verplichtingen

De Persoonsgegevens die voor ons essentieel zijn om voornoemde doelstellingen te bereiken, worden op de verschillende pagina’s van de Site met een asterisk aangeduid op de precieze locatie waar ze worden opgevraagd. Als u beslist de verplichte velden niet in te vullen, kunnen wij uw aanvragen mogelijk niet verwerken en/of de door u gevraagde producten en diensten niet aan u leveren. De overige Persoonsgegevens zijn louter optioneel en bieden ons de mogelijkheid u beter te leren kennen en onze communicatie en diensten bijgevolg te optimaliseren. Aanvullende informatie over de doeleinden en rechtsgrondslag van specifieke gevallen van verwerkingsactiviteiten vindt u hieronder.

Communicatie en Overdracht van Persoonsgegevens

Wij kunnen eventuele externe dienstverlenders (die conform onze instructies handelen) de opdracht geven ons te helpen bij het verstrekken van informatie, producten of services, het leiding geven aan en beheren van onze activiteiten of bij het beheren en optimaliseren van onze Site. Desgevallend kan het voor deze derden noodzakelijk zijn om toegang tot uw Persoonsgegevens te krijgen.

Wij zullen ook gevolg geven aan eventuele verzoeken om informatie indien de wet ons hiertoe verplicht of indien deze openbaarmaking noodzakelijk is om Onze rechten te beschermen en/of om ons in overeenstemming te brengen met een gerechtelijke procedure, een gerechtelijke besluit, een verzoek van een regulator of enige andere juridische procedure die tegen ons wordt aangespannen.

Bewaring van uw Persoonsgegevens

Als algemene regel geldt dat wij uw Persoonsgegevens alleen bewaren voor de tijd die nodig is om de vooropgestelde doelstellingen waarvoor ze werden verzameld te kunnen realiseren.

Wij zullen uw Persoonsgegevens echter drie jaar lang bewaren met het oog op direct marketing doeleinden vanaf de datum van de laatste uitwisseling tussen ons, als u geen klant bent, en zolang wij in contact met u blijven via onze aanbiedingen, als u klant bent, tenzij u hier bezwaar tegen zou maken wanneer u een van onze direct marketing berichten ontvangt.

De IP-adressen die om veiligheidsredenen worden verzameld, zullen niet langer dan 12 maanden worden bewaard.

Tot slot zullen verzamelde verbindingslogboeken die mits uw goedkeuring, met behulp van cookies en andere trackers op onze Site worden verzameld, voor een periode van maximum dertien (13) maanden worden bewaard in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving hieromtrent. Voor meer details kan u terecht in de paragraaf « Cookies » hieronder.

Het is mogelijk dat wij ons verplicht zien uw Persoonsgegevens in archiefvorm te bewaren buiten de hierboven vermelde termijnen om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen die ons worden opgelegd of indien dit in het kader van de toepasselijke verjaringstermijn vereist is om één van onze rechten uit te oefenen (alle informatie m.b.t. transacties zal bijvoorbeeld tijdens de volledige duur van het contract en tot 5 jaar daarna worden bewaard).

Zodra uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn om voornoemde doelstellingen te kunnen realiseren of voor de archiveringsdoeleinden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of voorschriften, zorgen wij ervoor dat deze volledig vernietigd worden.

Links naar andere websites

De Site kan links naar websites van derden bevatten. Aangezien Pierre Fabre geen controle heeft over deze websites van derden, is de onderneming niet verantwoordelijk voor hun praktijken inzake gegevensbescherming. Wij raden u daarom aan om ook het Privacybeleid van deze externe websites op het gebied van gegevensbescherming te raadplegen. Onderhavig beleid geldt enkel voor de Persoonsgegevens die door onze Site of in het kader van onze activiteiten worden verzameld.

Uw rechten

Conform de toepasbare wetgeving geniet u de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

 • Een kopie verkrijgen van uw Persoonsgegevens alsook informatie over het verwerken van Persoonsgegevens en de rechtsgrondslag hiervan;
 • Onjuiste Persoonsgegevens corrigeren (dit omvat ook het recht om onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen) ;
 • Uw Persoonsgegevens wissen (in sommige gevallen geldt dit recht alleen indien de gegevens niet langer nodig zijn om de doelstellingen te bereiken waarvoor ze werden verzameld of verwerkt) ;
 • De verwerking van uw Persoonsgegevens beperken wanneer:
  • de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist;
  • de verwerking niet rechtmatig verloopt, maar u zich verzet tegen het wissen van uw Persoonsgegevens;
  • wij uw Persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar deze nog wel nodig zijn voor het constateren, uitoefenen of verdedigen van een bepaald recht in de rechtbank;
 • De portabiliteit van uw Persoonsgegevens aanvragen in een machineleesbaar formaat voor een derde partij (of voor uzelf) als ons verwerkingsproces met uw toestemming plaatsvindt of in het kader van de uitvoering van een contract dat met u werd afgesloten;
 • Algemene of specifieke instructies geven met betrekking tot de verwerking en het gebruik van uw Persoonsgegevens na uw overlijden.
 • Uw toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens intrekken (indien deze verwerking met uw toestemming gebeurt) zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de toegestane verwerking voorafgaande aan het intrekken;
 • Zich verzetten tegen gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing doeleinden; en

Naast voornoemde rechten heeft u ook het recht om bezwaar te uiten tegen elke verwerking van uw Persoonsgegevens die wordt gerechtvaardigd door het rechtmatige belang van Pierre Fabre, inclusief profilering (in tegenstelling tot een rechtvaardiging door uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een met u gesloten contract). U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing praktijken, inclusief profilering.

Bovendien heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit die belast is met gegevensbescherming, te weten CNIL, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

Om u op deze rechten te kunnen beroepen, kan u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens in de rubriek « Contactinformatie ». Gelieve rekening te houden met het feit dat wij u om een legitimatiebewijs kunnen vragen en dat wij ons het recht voorbehouden een vergoeding in rekening te brengen indien dit wettelijk is toegestaan (bijvoorbeeld indien uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is). Wij zullen ons best doen om u binnen de van toepassing zijnde termijn van een antwoord te voorzien.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw toestel of op de server van een Site kan worden geplaatst. Wij gebruiken cookies om bepaalde gegevens zoals hierboven beschreven automatisch te bekomen. U bent niet verplicht een cookie te aanvaarden en kunt kiezen welke cookies u aanvaardt door uw browserinstellingen aan te passen, zodat uw browser dus geen cookies aanvaardt.

Soorten Cookies die wij gebruiken

Wij gebruiken verschillende soorten cookies op onze Site en zetten deze in voor verschillende doeleinden: deze cookies zijn beter bekend als strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, marketingcookies en functionele cookies. Sommige cookies kunnen toegevoegd worden door een derde partij om onze Site van extra functies te voorzien. Hier ziet u een samenvattend overzicht :

 • Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die van essentieel belang zijn voor de uitvoering van een actie waarom u vraagt, zoals bijvoorbeeld het inloggen op uw account. Als u de cookies weigert door uw browserinstellingen te wijzigen, kunnen wij u niet garanderen dat onze Site tijdens uw bezoek volledig naar wens zal functioneren.
 • Prestatiecookies: dit zijn de cookies die gebruikt worden om onze Site te optimaliseren, bijvoorbeeld voor analyses aan de hand waarvan wij te weten kunnen komen hoe onze Site wordt gebruikt en welke verbeteringen wij kunnen doorvoeren. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze Site gebruiken. Desbetreffende informatie wordt op anonieme wijze verzameld en heeft betrekking op het aantal bezoekers, hun herkomst en de pagina’s die ze hebben bezocht.
 • Marketingcookies: deze cookies worden gebruikt om specifieke advertenties te sturen naar een computer of een ander geïdentificeerd apparaat (en niet naar een persoon aangeduid met een naam of die anderszins identificeerbaar is) die aansluiten op de interesses verbonden aan de activiteit van de Site geassocieerd met deze computer of dit apparaat (bijvoorbeeld door te klikken op banneradvertenties, bezochte subpagina’s, zoeken op trefwoorden). Deze cookies worden tevens gebruikt om het aantal keren dat een gebruiker een bepaalde advertentie te zien krijgt te beperken en om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten. Cookies kunnen ook het feit dat de Site werd bezocht via een bepaald apparaat registreren en zullen deze informatie doorgeven aan marketingbedrijven. De marketingcookies op onze Site worden met onze toestemming beheerd door externe dienstverleners. Aan de hand van marketingcookies kan de advertentiebron worden achterhaald vanwaar een gebruiker naar onze Site werd geleid, zodat wij kunnen nagaan of het voor ons interessant is om in deze advertentiebron te blijven investeren.
 • Functionele cookies: deze cookies verbeteren de prestaties en functies van onze Site, vaak naar aanleiding van een specifieke actie van de gebruiker. Zo kunnen wij de door ons aan u voorgestelde inhoud bijvoorbeeld aanpassen of uw voorkeuren onthouden.

Vous trouverez ci-dessous la liste des cookies que nous utilisons sur notre Site web

Doel Soort cookie Naam van de cookie Naam van de applicatie Bewaartermijn
Analytisch permanent _gat_UA-24693691-1 GA 1 minuut
Analytisch permanent _gat GA 1 minuut
Analytisch permanent _ga GA 390 dagen
Analytisch permanent _gid GA 24 heures
Functioneel session has_js Drupal Browsersessie
Youtube permanent GPS Cookies beheren en verwijderen Als u cookies weigert, zullen wij geen nieuwe cookies meer op uw apparaat plaatsen met uitzondering van de « functionele » cookies die hierboven werden beschreven (inclusief een specifieke cookie die registreert dat u niet wilt dat er cookies worden geïnstalleerd wanneer u onze Site bezoekt)./td>
Youtube permanent PREF Youtube 193 dagen
Youtube permanent VISITOR_INFO1_LIVE Youtube 130 dagen
Youtube session YSC Youtube Browsersessie

Cookies beheren en verwijderen

Als u cookies weigert, zullen wij geen nieuwe cookies meer op uw apparaat plaatsen met uitzondering van de « functionele » cookies die hierboven werden beschreven (inclusief een specifieke cookie die registreert dat u niet wilt dat er cookies worden geïnstalleerd wanneer u onze Site bezoekt).

Gelieve echter wel rekening te houden met het feit dat het verwijderen of weigeren van bepaalde cookies wel een invloed kan hebben op bepaalde functies of diensten van onze Site.

Update van ons Privacybeleid

Wij kunnen onderhavig Privacybeleid op elk moment aanpassen om wijzigingen in de wet en/of met betrekking tot onze praktijken op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens door te voeren of te integreren.

Contactinformatie

Indien u vragen zou hebben over onderhavig Privacybeleid of indien u uw rechten zou willen uitoefenen, gelieve dan contact met ons op te nemen via het volgende adres: contact.aderma@pierre-fabre.com

Wij beschikken eveneens over een afgevaardigde bij de afdeling Gegevensbescherming die men kan bereiken via: dpofr@pierre-fabre.com

Laatste update/wijziging: 25/05/2018

Wettelijke bepalingen

Deze Site werd ontwikkeld voor PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE , vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 22 987 907,85 euro waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te 92100 BOULOGNE (Frankrijk), 45 place Abel Gance. Ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder het nummer SIREN 403 271 398 en handelend voor het merk « A-DERMA » (hierna « A-DERMA » genoemd),

 • Directeur publicatie: Stephane LABATTUT, Directeur van het merk
 • Webmaster : contact.aderma@pierre-fabre.com
 • Host: CIS VALLEY, vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 2 500 000 euro, ingeschreven in het handelsregister van BORDEAUX onder het nummer B 410 100 747, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te 33523 BRUGES (Frankrijk), Chemin de l’Hermite BP 70081.
 • Ontwikkeling : FOVE, 110 avenue Victor Hugo - 92100 Boulogne-Billancourt

GEBRUIKSVOORWAARDEN

A-DERMA heet u van harte welkom op deze Site die toegankelijk is via de volgende URL: solutions.aderma.com
Wij nodigen u uit om onderhavige voorwaarden aandachtig te lezen alvorens de Site te gebruiken. Het gebruik van de Site impliceert een aanvaarding van deze voorwaarden. Door deze Site te bezoeken en te raadplegen, verklaart elke internetgebruiker die op de Site surft (hierna « de Gebruiker » genoemd) onderhavige gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Verder verbindt hij zich ertoe zich conform deze voorwaarden te gedragen en de hieronder uiteengezette regels in alle omstandigheden te respecteren:

 1. Intellectueel eigendomsrecht van A-DERMA
 2. Persoonlijke gegevens
 3. Gebruik van de Site
 4. Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden
 5. Rechtspraak die van toepassing is en regeling van de geschillen

1. Intellectueel eigendomsrecht van A-DERMA

De Site van A-DERMA is een product van intellectuele arbeid dat door het intellectueel eigendomsrecht wordt beschermd. De Site en alle afzonderlijke samenstellende elementen (met name merken, logo’s, foto’s, afbeeldingen, illustraties, teksten, video’s...) zijn de exclusieve eigendom van A-DERMA. A-DERMA is ook als enige bevoegd om zich op dit intellectueel eigendomsrecht en desbetreffende persoonlijkheidsrechten te beroepen. De raadpleging van de Site impliceert geenszins enige licentieoverdracht of overdracht van enig ander recht dan de eenvoudige raapleging van de Site voor strikt persoonlijke doeleinden.

De reproductie van elk mogelijk op de Site gepubliceerd document is enkel toegelaten voor exclusieve informatieve doeleinden die kaderen binnen een strikt persoonlijk gebruik. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie en/of representatie van de Site of om het even welk deel ervan op om het even welk medium in het kader van andere doeleinden, met name commerciële doeleinden, is strikt verboden.

Met uitzondering van bovengenoemde voorwaarden, moet elke andere reproductie en/of representatie van de Site expliciet voorafgaand worden goedgekeurd door A-DERMA. Elke toestemmingsaanvraag dienaangaande moet schriftelijk worden gericht aan: contact.aderma@pierre-fabre.com

of

A-DERMA
« Les Cauquillous »
81506 Lavaur Cedex

Elk ongeoorloofd gebruik wordt beschouwd als een wettelijk strafbare vorm van vervalsing.

Ook het aanmaken van hyperlinks naar de Site is enkel toegelaten na voorafgaand schriftelijk akkoord van A-DERMA. A-DERMA kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, reclame, producten of diensten die beschikbaar zijn op of via websites die aan deze Site werden gelinkt.

Alle op onderhavige Site vermelde merken zijn gedeponeerd en dus beschermde merken. Elk gebruik van een van deze merken is enkel toegelaten mits expliciete voorafgaande schriftelijke goedkeuring van A-DERMA, op straffe van vervalsing. Behalve indien A-DERMA hier expliciete toestemming voor heeft gegeven, heeft de gebruiker trouwens ook niet het recht om een hyperlink naar deze Site en/of pagina’s van deze Site toe te voegen aan zijn eigen website.

Par ailleurs, sauf accord exprès d’A-DERMA, l'Utilisateur n'est pas autorisé à placer sur son propre site Internet un lien hypertexte dirigeant vers le Site et/ou vers les pages qu'il contient.

Elke toestemmingsaanvraag dienaangaande moet schriftelijk worden gericht aan: contact.aderma@pierre-fabre.com

of

A-DERMA
« Les Cauquillous »
81506 Lavaur Cedex

Elk ongeoorloofd gebruik of gebruik dat indruist tegen onderhavige voorwaarden, wordt beschouwd als een wettelijk strafbare vorm van vervalsing.

2. Persoonsgegevens

Gelieve ons Privacybeleid met betrekking tot de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te raadplegen voor meer informatie.

3. Gebruik van de Site

a. Gebruik van de inhoud van de Site

A-DERMA doet er alles aan om de inhoud van de Site up-to-date te houden en de Gebruikers van exacte informatie te voorzien. De Gebruiker is zich echter bewust van het feit dat de uitwisseling van gegevens en informatie op het Internet slechts van beperkte technische betrouwbaarheid is, aangezien het gaat over zeer heterogene netwerken. A-DERMA kan de juistheid van de gegevens die op de Site staan dus niet te allen tijde garanderen. Eventuele fouten of vergetelheden kunnen steeds via het volgende e-mailadres worden gemeld: contact.aderma@pierre-fabre.com

Elk gebruik van de Site dat niet kadert binnen de originele geest van deze Site en elke mogelijke schending van onderhavige gebruiksvoorwaarden kan aanleiding geven tot strafrechtelijke of burgerlijke vervolging.

b. Toegang tot de Site

A-DERMA doet er alles aan om de Site toegankelijk te houden, maar is geenszins verplicht daarin te slagen. De toegang tot de Site kan verbroken worden, met name voor onderhoud of mogelijke updates of om welke andere technische reden ook. A-DERMA is in geen geval verantwoordelijk voor dergelijke onderbrekingen en voor de mogelijke gevolgen hiervan voor de Gebruiker.

A-DERMA doet er hoe dan ook alles aan om de kwaliteit van de inhoud en de diensten te garanderen en ervoor te zorgen dat deze goed werken en aangepast zijn aan de standaard informaticasystemen die op de markt voorhanden zijn. A-DERMA garandeert echter niet dat er nooit sprake kan zijn van fouten, gebreken of onvolkomenheden in de ontwikkeling van de Site, die het gebruik en/of de installatie van dergelijke

informaticasystemen of diensten onmogelijk zouden maken. A-DERMA kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de directe of indirecte gevolgen en/of schade als gevolg van gebreken aan deze informatie of het hacken ervan.

c. Hyperlinks die aan de Site werden toegevoegd

Aan de Site toegevoegde Hyperlinks kunnen de Gebruiker doorverwijzen naar websites van verschillende partners. Hierbij dient wel gemeld dat A-DERMA niet alle websites waaraan deze Site werd gelinkt heeft kunnen controleren op het vlak van inhoud en beschikbare informatie en dus ook geenszins verantwoordelijk kan worden gesteld voor de inhoud van deze sites en hun gebruik door de Gebruiker. De eindverantwoordelijkheid voor het gebruik van deze sites door de Gebruiker ligt volledig bij de Gebruiker zelf.

d. Cookies en andere trackingtools

Gelieve het Privacybeleid met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens te raadplegen voor meer informatie.

4. Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden

A-DERMA behoudt zich het recht onderhavige gebruiksvoorwaarden van de Site op elk moment te wijzigen, met name met het oog op het naleven van eventuele gewijzigde regelgevingen of wetswijzigingen die van toepassing zijn en/of om het bezoek aan de Site voor de Gebruiker te verbeteren. Elke wijziging met betrekking tot het gebruik van de Site zal in onderhavige gebruiksvoorwaarden worden opgenomen.

5. Rechtspraak die van toepassing is en regeling van de geschillen

Onderhavige gebruiksvoorwaarden van de Site zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.
Elk mogelijk geschil dat verband houdt met de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Nanterre.